Hieronder vindt u korte antwoorden op vragen, die veel spelen bij personen in het bedrijfsleven en daarbuiten, die te maken hebben met machineveiligheid. In de lijst wordt met een 'C' (CE-markering) of een 'A' (arbeidsomstandigheden) aangegeven voor wie de betreffende informatie relevant is.

TIP: Gebruik eventueel de zoekfunctie van uw browser.

Zie tevens de
disclaimer.

 


 1. (C/A) Welke landen worden bedoeld met Europa?
 2. (C) Wat zijn Europese Richtlijnen?
 3. (C) Wat houden de veiligheidseisen voor CE-markering in?
 4. (C) Wat zijn normen?
 5. (C) Het CE-beeldmerk
 6. (C) Overzicht van CE-richtlijnen
 7. (C) Wie is de fabrikant?
 8. (C) Wat is een Notified Body?
 9. (C) Wat is een Verklaring van Overeenstemming?
 10. (C) Wat is het Technisch Constructie Dossier?
 11. (C) Wat is een 'nieuw' product (machine, drukvat, enz.)?
 12. (C/A) Wat is een modificatie (in tegenstelling tot een wijziging)?
 13. (C/A) Wat is een risicobeoordeling?
 14. (C/A) Wat is gevaar en wat is risico?
 15. (C/A) Wat is een term?

 

1. (C/A) Welke landen worden bedoeld met Europa?

Hier wordt met 'Europa' bedoeld: alle landen van de Europese Unie (inclusief de nieuw-toegetreden landen) + de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein).
 

> Terug naar de vragen

 

2. (C) Wat zijn Europese Richtlijnen?

Europese Richtlijnen zijn documenten uitgevaardigd door de Europese Commissie (EC), die eisen stellen voor veiligheid en gezondheid van mens (en dier). Er zijn richtlijnen voor producten (product- of CE-richtlijnen voor b.v. machines, speelgoed) en arbeidsomstandigheden (kaderrichtlijnen voor b.v. lawaai, explosiegevaar). Richtlijnen hebben dus niet direct betrekking op b.v. schade aan het product zelf, de kwaliteit van het product of de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. Productrichtlijnen hebben wel uitdrukkelijk de bedoeling om het vrije verkeer van goederen te bevorderen, doordat afzonderlijke landen geen aanvullende veiligheidseisen mogen stellen.
De term 'richtlijn' suggereert vrijblijvendheid, maar dat is niet zo: deze documenten zijn feitelijk gericht aan de overheden van de deelnemende landen, die daarmee worden verplicht om deze voorschriften ongewijzigd in de nationale wetgeving op te nemen, m.a.w. richtlijn = wet!
Wanneer een product voldoet aan één of meer Europese Richtlijnen, moet het worden voorzien van de
CE-markering en/of worden geleverd met een Verklaring van Overeenstemming.
Voor Europese Richtlijnen wordt meestal een verkorte titel gehanteerd, zoals 'Machinerichtlijn' en/of een identificatiecode, zoals '98/37/EG'. Deze code bestaat uit het jaar van uitgifte en een volgnummer, gevolgd door de letters EEG (t/m 1993) of EG (vanaf 1994). De originele teksten van alle Richtlijnen kunnen in
'Brussel' gratis worden gedownload.

N.B. Nieuwe of gewijzigde richtlijnen kennen een overgangstermijn waarbinnen de nationale wetgeving moet worden aangepast en waarbinnen b.v. oude productvoorraden nog kunnen worden afgebouwd. Vanaf de ingangsdatum tot het aflopen van de overgangstermijn mag zowel de oude als de nieuwe regelgeving worden toegepast.
N.B. Wereldwijd zijn er steeds meer landen, die de Europese productveiligheidseisen (deels) erkennen: producten, die voldoen aan de Europese Richtlijnen, voldoen automatisch (of met geringe aanpassingen) aan de eisen van die landen.
 

> Terug naar de vragen

 

3. (C) Wat houden de veiligheidseisen voor CE-markering in?

De veiligheidseisen in de Europese productrichtlijnen zijn bedoeld om een bepaald veiligheidsniveau voor mens (en dier) te garanderen voor alle producten, die daaronder vallen. Omdat het toepassingsgebied van een richtlijn erg breed kan zijn, zijn de veiligheidseisen in de richtlijn doorgaans in vrij algemene (en ambtelijke) termen gesteld, doorgaans in één van de bijlagen. De eisen hebben b.v. betrekking op de constructie, de bediening, de documentatie (handleidingen), enz. Zo kan er b.v. staan, dat de constructie 'voldoende stabiliteit' moet bezitten.
Om te kunnen weten welke veiligheidseisen van toepassing zijn c.q. welke risico's er voor een product aanwezig zijn, moet de fabrikant een risicoanalyse uitvoeren.
Om de veiligheidseisen te vertalen naar de praktijk en een voldoende veilig product te realiseren, kunnen geharmoniseerde Europese
normen worden gebruikt, voor zover deze bestaan, maar dat is niet verplicht.

> Terug naar de vragen

 

4. (C) Wat zijn normen?

Een norm is een document, dat aangeeft op welke (uniforme) manier aan bepaalde voorschriften kan worden voldaan. Er bestaan o.a. nationale (NEN, DIN, BS, ...), Europese (EN) en internationale (ISO) normen.
Een geharmoniseerde Europese norm is een norm, die geldt voor heel Europa en die aangeeft hoe aan een deel of alle veiligheidseisen van een Europese Richtlijn kan worden voldaan. Deze worden opgesteld door internationale normcommissies, waarin o.a. ook het bedrijfsleven zitting heeft, en geven de heersende stand der techniek aan. Zodra een norm is geaccepteerd en officieel gepubliceerd, is deze geharmoniseerd en kan deze worden toegepast voor CE-markering.
Omdat normen periodiek worden herzien, is het van belang om bij toepassing van een norm het publicatiejaar te vermelden en om na te gaan of er een gewijzigde versie van bestaat.
Het correct toepassen van een geharmoniseerde norm leidt tot het zgn. 'vermoeden van overeenstemming' met de betreffende richtlijn, d.w.z. dat bij twijfel of een ongeval een omkering van de bewijslast geldt. Het toepassen van normen voor CE-markering is nooit verplicht. Wanneer echter van geharmoniseerde normen wordt afgeweken, mag het veiligheidsniveau nooit lager worden.
Europese normen zijn er in verschillende typen: A, B en C. Type A normen zijn zeer algemene normen, die fundamentele veiligheidsprincipes vastleggen, b.v. basisterminologie (EN 292-1) en algemene ontwerpbeginselen (EN 292-2). Type B normen gaan concreet over specifieke deelaspecten, die voor veel producten van toepassing zijn, b.v. veiligheidsafstanden (EN 294 en EN 811) en elektrische uitrusting (EN 60204). Type C normen behandelen alle relevante aspecten uit de richtlijnen voor een bepaald product, b.v. boormachines (EN 12717).
Er is momenteel een discussie gaande over de toegankelijkheid (lees: kosten) van normen. Deze zijn nl. niet gratis verkrijgbaar (zie b.v. de
Normshop van het Nederlands Normalisatie Instituut, maar ook andere norminstituten in Europa). G-TEC kan u o.a. adviseren over het gebruik van normen en over de noodzaak om specifieke normen in uw bezit te hebben.

> Terug naar de vragen

 

5. (C) Het CE-beeldmerk

Het CE-beeldmerk bestaat uit de gestileerde letters CE (Conformitée Européènne), volgens bijgaand voorbeeld. De verhoudingen e.d. mogen niet worden gewijzigd.
Meestal wordt de term 'CE-markering' tevens gebruikt voor het fysiek aanbrengen van het CE-beeldmerk op een product: dit moet duidelijk herkenbaar en duurzaam worden aangebracht, b.v. op het identificatieplaatje met de overige gegevens van een machine.
Het CE-beeldmerk op een product is feitelijk een verklaring van de fabrikant, dat het product voldoet aan alle relevante Europese Richtlijnen. Het is dus geen  kwaliteitskeurmerk en betekent ook niet 'Made in Europe'.
Voor CE-stickers en machineplaatjes met CE-markering kunt u terecht bij:

BOMAX B.V.
E-mail:
info@bomax.nl
Website: http:/www.bomax.net

> Terug naar de vragen

 

6. (C) Overzicht van CE-richtlijnen

Onderstaand (onvolledig) overzicht vermeld de belangrijkste productrichtlijnen, die betrekking hebben op CE-markering en raakvlakken hebben met machineveiligheid:

 
Naam Richtlijn
Wijzigingen
Definitief* Opmerkingen
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
93/68/EEG
01.01.97 Elektrische apparatuur voor 50—1000 V~ of 75—1500 V=
Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm 87/404/EEG
90/488/EEG
93/68/EEG
01.01.97 Cilindrische of ronde drukvaten voor lucht vanaf 0,5 bar
EMC-richtlijn 89/336/EEG
92/31/EEG
93/68/EEG
01.01.97 Elektr(on)ische producten
Machinerichtlijn 98/37/EG 01.01.97 Machines en veiligheidscomponenten
(oorspronkelijk 89/392/EEG)
Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG
93/68/EEG
93/95/EEG
96/58/EG
01.01.97 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG
98/97/EG
00/70/EG
01/104/EG
07.06.00 Hulpmiddelen en hulpstukken voor
(niet-)invasieve medische toepassingen
ATEX-richtlijn 94/9/EG 30.06.03 Apparatuur voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen
Liftenrichtlijn 95/16/EG 30.06.99 Liften voor personen
Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG 29.05.02 Drukvaten en -leidingen vanaf 0,5 bar
RTTE-richtlijn 99/5/EG 07.04.01 Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur
Richtlijn geluid buitenshuis 00/14/EG 03.01.02 Mobiele en verplaatsbare machines en ander materieel voor buitengebruik

*: De genoemde datum is de datum waarop de overgangstermijn van de laatste wijziging is verstreken.
 

> Terug naar de vragen

16-01-2014 12:33:45